zlote numery GC.plgc.pl sklepZaloguj sięMoje KontoBezpieczenstwoDostawaPlatnosciDlaczego wartoKontakt
Waluty:  
Języki:    Polski  English  
Wyszukiwanie Zaawansowane
Wpisz słowo aby wyszukać produkt.
Koszyk:
0
Regulations
Sprzedawcą towarów jest firma: GC.PL NIP: 5222825979, REGON: 020694406.
1.Dokonanie zakupu w sklepie internetowym gc.pl oznacza związanie postawieniami niniejszego Regulaminu, zgodnie z przepisami art.384 Kodeksu cywilnego.
2.SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem internetu. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. W chwili składania zamówienia sprzedawca przesyła zamawiającemu drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail test Regulaminu.
3.REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie i potwierdzenia przez Zamawiającego wszystkich danych zawartych w zamówieniu drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Zamówienia ze sklepu są realizowane następnego dnia roboczego od momentu wpłynięcia środków na konto GC.PL Michał Godlewski Standardowy termin komplementacji zamówienia wynosi do 24 godziny w przypadku dokonania płatności przelewem (decyduje wpływ środków na rachunek Sprzedawcy).W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia. Firma GC.PL Michał Godlewski zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
4.WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych zobowiązuje każdego użytkownika karty SIM do zarejestrowania numeru. GC.pl po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie, wysyła niezbędne dokumenty do zarejestrowania numeru na nowe dane, które Kupujący jest zobowiązany podać w trakcie składania zamówienia lub wiadomości e-mail. Dane dla firm (spółki, fundacje oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) takie jak do faktury VAT, dane dla osób fizycznych: imię, nazwisko oraz jakikolwiek numer identyfikacyjny (np. numer dowodu osobistego, paszportu lub Pesel). W celu zarejestrowania numeru na nowe dane, należy udać się do właściwego salonu operatora. Po zarejestrowaniu numeru, Kupujący może odebrać w salonie duplikat karty sim zgodnie z cennikiem operatora lub bezpłatnie przenieść numer do innej sieci. Sprzedawca dokonuje wysyłki zlecenia za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka priorytetowa, ubezpieczona lub kurierska). Czas dostawy gwarantowany jest w ograniczonym zakresie przez usługodawcę (DPD/Poczta Polska) i podlega regulaminom tych firm (dostępne na stronach: www.pocztapolska.pl oraz www.dpd.com.pl ). Wysyłka następuje w dni robocze od poniedziałku do piątku. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura Vat 23%. Uwagi podane przez Zamawiającego w polu "Komentarz", Sprzedawca będzie starał się zrealizować w miarę możliwości - nie mogą one być traktowane jako świadczenia gwarantowane przez Sprzedającego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za wysyłkę, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Koszty przesyłek zagranicznych kalkulowane są indywidualnie. Złożone zamówienie wycenianie jest przez Sprzedawcę w ciągu 1 dnia roboczego i wymaga powtórnego potwierdzenia przez Zamawiającego.
5.WARUNKI PŁATNOŚCI Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.sklep.gc.pl są wyrażone w złotych polskich, euro i są cenami brutto. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w katalogu i na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
6.DANE OSOBOWE Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby marketingowe, referencyjne oraz realizacji zamówień przez Gc.pl i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby naszej firmy w formie pisemnej.
7.PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY Umowy sprzedaży zawierane w ramach GC.PL Michał Godlewski są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271), w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru bez podania przyczyn. Jednakże, w wypadku towaru o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, ww. uprawnienie nie przysługuje.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być połączone z fizycznym zwrotem towaru.Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego towaru, należność zostanie przekazana na konto kupującego.
8.WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Właścicielem wszystkich grafik, rysunków oraz opisów jest GC.pl. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie ich bez wyraźnej zgody właściciela wiąże się z konsekwencjami prawnymi.
9.UWAGI KOŃCOWE Od chwili złożenia zamówienia (pkt. 2 Regulaminu) postanowienia Regulaminu nie mogą w stosunku do danego zamawiającego ulec zmianie.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Podstawowe pojęcia
Sprzedawca – gc.pl z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kazimierza Wyki 9/135 NIP: 5222825979, REGON: 020694406 wpisany do rejestru ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 27022/2008 przez Prezydenta Jeleniej Góry dnia 21.02.2008 roku. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domenami: i www.sklep.gc.pl i www.600.pl, za pośrednictwem których Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument). Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.
II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresami internetowymi www.sklep.gc.pl i www.600.pl.
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
III. Przyjmowanie i realizacja zamówień
1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane pod adresami internetowymi www.sklep.gc.pl i www.600.pl. oraz e-mailowo na adres biuro@gc.pl , 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.
3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.
4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 16).
5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.
6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
a. Telefon – pięćset sześćset osiemset
b. E-mail – biuro(małpa)gc.pl
c. Adres korespondencyjny – gc.pl ul. K. Wyki 9/135 01-318 Warszawa
7. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
8. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia
1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy DPD
2. Opłata za wysyłkę (ceny w zł) Pocztą Polską oraz firmy DPD:
- do 100 złotych wartości zamawianych produktów, podanych w sklepie (cena brutto) 9 zł powyżej 100 złotych wartości zamawianych produktów, podanych w sklepie (cena brutto) 18 zł
3. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
4. Na czas oczekiwania składa się : czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) plus przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski).

V. Formy płatności
1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe jest dokonanie płatności:
przelewem na rachunek bankowy 96109026330000000108681387 (Bank Zachodni WBK), - poprzez szybkie płatności PAYU.
2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi sklepu.

VI. Reklamacja
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru. 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
16. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 6 pkt d niniejszego regulaminu.

VII. Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej: www.gc.pl/odstapienieodumowy.pdf .
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

gc.pl
ul.Kazimierza Wyki 9/135
01-318 Warszawa
e-mail: biuro(małpa)gc.pl


Numer dokumentu zakupu:...

Data zawarcia umowy:...

Data odbioru przedmiotów:...

Imię i nazwisko konsumenta:..

Ulica, numer domu/numer mieszkania:..

Miasto oraz kod pocztowy:...Ja, ... niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących przedmiotów: …...


Miejscowość i data
...
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]
...

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: gc.pl ul. K. Wyki 9/135 01-318 Warszawa.
4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy gc.pl ul. K. Wyki 9/135 01-318 Warszawa.
6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

VIII. Ochrona danych osobowych

GC.pl ul. Kazimierza Wyki 9/135 01-318 Warszawa numer NIP: 5222825979, przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej www.sklep.gc.pl oraz 600.pl . Przetwarzanie danych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z regulaminem świadczenia usług, umową oraz z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

1. Administrator danych osobowych
A. Administratorem Państwa danych osobowych jest: GC.pl, ul Kazimierza Wyki 9/135 01-318 Warszawa, numer NIP: 5222825979 (dalej:„Administrator”).
B. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: GC.pl, ul. Kazimierza Wyki 9/135 01-318 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@gc.pl

2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna
1. Dane osobowe uzyskane przy składaniu zamówienia są potrzebne do jego realizacji.
2. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

3. Komu przekazujemy dane osobowe
A. Państwa dane przekazywane są:
- Kancelarii Księgowo – Audytorskiej
- Kancelarii Notarialnej
- Firmą świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.
B. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

4. Państwa uprawnienia
1. W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z żądania od Administratora do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
2. Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez:
- kontakt pisemny: GC.pl, ul Kazimierza Wyki 9/135 01-318
- kontakt e-mailowy: biuro[małpa]gc.pl

5. Prawo sprzeciwu
A. Niezależnie od uprawnień określonych w 4. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
B. Po otrzymanie od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych

6. Skarga
A. Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisu prawa.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

8. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

9. Ochrona danych osobowych

A. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej, organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
W razie pytań jesteśmy do Waszej dyspozycji pod adresem e-mail: biuro[małpa]gc.pl

IX. Postanowienia końcowe
1.  Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą gc.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.gc.pl i www.600.pl.
4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
Kontynuuj